Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam
Đăng vào 3:18 am

Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân-bắt nguồn từ sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc

Quân đội là công cụ bạo lự.c v.ũ tr.ang của một giai cấp, do vậy bao giờ cũng thuộc về một giai cấp và mang bản chất của giai cấp tổ chức ra nó. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục và lãnh đạo. Do đó, quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc; là nguồn gốc để luận giải vì sao Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân; là cơ sở để đấ.u tra.nh với các luận điệu sai trái.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định nội dung chính trị, tư tưởng và tổ chức của quân đội. Đảng và Bác Hồ đã đưa yếu tố tự giác của giai cấp công nhân, bản chất cách m.ạng và khoa học của Đảng vào quân đội. Bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu ch.iến đ.ấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Bản chất giai cấp công nhân là yếu tố quy định tính tiên tiến, cách m.ạng triệt để của quân đội và là cái để nhận biết sự khác nhau căn bản giữa quân đội ta với quân đội của các giai cấp bóc lột đã từng tồn tại trong lịch sử, là nguồn gốc để Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc, nhân dân.


Một khối đi của Quân đội nhân dân Việt Nam diễu hành (ảnh minh họa/QĐND)

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã từng sản sinh ra nhiều đội quân yêu nước, tiến bộ mang tính dân tộc, tính nhân dân. Đó là quân đội của các nhà nước phong kiến khi còn đóng vai trò tích cực đối với sự phát triển đất nước, những quân đội ấy đã ch.iến đ.ấu chống ngoại xâm vì độc lập dân tộc, lập nên những chi.ến công hiển hách, đ.ánh b.ại nhiều đội quân x.âm lược phương Bắc hùng mạnh và khét tiếng t.àn b.ạo.

Khác với các quân đội của giai cấp bó.c l.ột, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, không những mang bản chất giai cấp công nhân, mà còn mang tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. Bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta là một thể thống nhất bền vững. Tiền đề của sự thống nhất này là sự thống nhất giữa lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân trong đường lối cách m.ạng của Đảng. Quân đội chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành lấy độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, chỉ có đ.ấu tr.anh giành được độc lập dân tộc mới có điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội – con đường duy nhất đúng đắn để giữ vững độc lập dân tộc và ấm no, hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Vì vậy, trong mục tiêu cách m.ạng do Đảng ta xác định, lợi ích giai cấp công nhân gắn liền với lợi ích của dân tộc và lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động khác. Các lợi ích này cơ bản là thống nhất, không đối lập nhau. Quân đội ta chi.ến đ.ấu cho mục tiêu, lý tưởng cách m.ạng của Đảng, không chỉ có mục đích giải phóng giai cấp công nhân, mà còn có mục đích giải phóng dân tộc; không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động. Do đó, tính dân tộc, tính nhân dân không những không mâu thuẫn mà còn làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân ch.iến đ.ấu tất yếu phải mang tính nhân dân sâu sắc. Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội. Sự đoàn kết, thương yêu, che chở của nhân dân là cội nguồn sức m.ạnh của quân đội. Vì vậy, quân đội phải có trách nhiệm hiếu thảo với nhân dân; ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác. Ở đây, lợi ích của nhân dân, quân đội phù hợp với lợi ích của dân tộc. Do đó, tính nhân dân của quân đội ta không mâu thuẫn với bản chất giai cấp công nhân của nó.

Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta là tất yếu, ổn định. Vì đường lối, mục tiêu cách m.ạng, đường lối xây dựng quân đội của Đảng là nhất quán và các m.ối qu.an h.ệ chính trị, xã hội của quân đội là bền vững. Đây là biểu hiện đặc sắc bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội Anh hùng của nhân dân Anh hùng, dân tộc Anh hùng.

Suốt 69 năm qua, nhờ sự giáo dục của Đảng, Bác Hồ và quá trình tự rèn luyện của cán bộ, ch.iến sĩ, sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội ta luôn được giữ vững và tăng cường. Trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, quân đội luôn tỏ rõ là một l.ực l.ượng chính trị, l.ực l.ượng chi.ến đ.ấu trung thành, tin cậy của Đảng; lập được nhiều chiến công chói lọi, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng các nước bạn.

Chúng ta đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bên cạch đó, các thế lực thù địch lợi dụng đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, tìm cách vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đồng thời chúng dùng nhiều thủ đoạn, đưa ra nhiều luận điểm không cơ sở như: “Quân đội trung lập; quân đội đứng ngoài chính trị; quân đội chung chung không mang bản chất giai cấp; quân đội trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc…nhằm ly gián quân đội với Đảng, với nhân dân; làm cho cán bộ, chiến sĩ mất mục tiêu chiến đấu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực chất chúng tìm cách phá vỡ sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội, để tiến tới vô hiệu hóa và làm tan rã quân đội ta, như chúng đã từng làm đối với quân đội một số nước xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống, củng cố sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội. Đó là điều kiện đảm bảo cho quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Muốn vậy, trước hết phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội trong mọi hoàn cảnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng, xem nhẹ việc giáo dục bản chất giai cấp công nhân của quân đội. Thứ hai, phải giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, thực hiện “quân với dân một ý chí”. Thứ ba, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; sắn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản trên là để tăng cường bản chất giai cấp công nhân và giữ vững sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội; là cơ sở luận giải đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân; Trên cơ sở đó, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, tăng cường sức mạnh của quân đội về mọi mặt, đảm bảo quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân.

Trung tá, Thạc sĩ TRẦN VĂN HUYÊN, Cục Tuyên huấn – TCCT/qdnd.vn

Loading...

Bài viết liên quan